Dagvatten, diken och dränering

Vägföreningen ansvarar för löpande underhåll av områdets pumpstation och avrinningsdiken. Pumpstationen servas en gång om året. Diken klipps och rensas regelbundet, närmast hösten 2016, och efter behov.

På årsmötet presenterade styrelsen arbetet med dikning och avrinning i området. Följande skiss visar var insatser har gjorts. Resultatet av arbetet har varit framgångsrikt och tidigare problem kring högt vatten på olika tomter har i princip försvunnit. Dikningsarbeten kommer fortsätta enligt den plan som finns för området. Detta kommer förbättra vår kapacitet vid större nederbördsmängder. Klicka på skissen för att tydligare se vart arbetet har koncentrerats under 2012.

 

Dikningsarbeten Ljungskogen

Skiss för dikningsarbeten utförda under 2012