Möten & Protokoll

Protokoll 2021 – Årsmöte 2021 nr 12

________________________________________________________________________

Arkiv:

Årsmötesprotokoll_signerat_2020-06-13_Ljungskogens Strandbads Bouleförening (3)

Protokoll 2015 – Ljungskogens Strandbads Bouleföreningens Årsmöte nr 6

Ljungskogens Strandbads Bouleföreningens Årsmöte nr 6

ÅrsmötesProtokoll2014 – Årsmöte nr 5

Å R S M Ö T E 2013

Protokoll 16 Juni (pdf)

Protokoll – Ljungskogens Strandbads Bouleföreningens Årsmöte nr 4 – 2013-06-15

Kallelse till årsmöte 2013-06-15

Kallelse till Å R S M Ö T E nr 4 år 2013

DAGORDNING BOULEFÖRENINGEN – Ärendelista

Vid årsmötet 2013 skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, föredragande Tom Tell

b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. föredragande Björn Andersson

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt resultat- och balansräkning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsens förslag är oförändrade inträdes respektive medlemsavgifter innebärande

  • inträdesavgift om 1000 kronor samt
  • familjeårsmedlemsavgift om 300 kronor.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för in­nevarande verksamhets- och räkenskapsår. Föredragande Lars Danielsson

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande, för närvarande Lars Danielsson vald på två (2) år fram till 2013;

b) två (2) ledamöter till styrelsen, i allt 6 personer, för en tid av 2 år;

c) en (1) suppleant till styrelsen för en tid av 2 år; i allt 2 suppleanter

d) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två (2) ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Styrelsen består således av ordförande jämte sex ordinarie ledamöter.

Därtill innefattas två styrelsesuppleanter och två revisorer.

13. Frågan om eventuell utbyggnad av banan vid Norra Klockvägen 2

14. Övriga frågor.

15. Avslut

Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer medlemmar med familjer och vänner att erbjudas övningsspel i Boule Pètanque på föreningens dubbelbana. Vidare kommer en kortfattad regelinformation att ges samti­digt som enkel förtäring erbjudes.

Preliminär tidplan:

10.00 Årsmötesförhandlingar enligt Dagordningen

11.00 Kort regelinformation av kvalificerade boulespelare.

11.30 Övningsspel under ledning av föreningens spelledare och aktiv­itetsansvarige Tom Tell.

Tid: Lördagen, den 15 juni 2013 klockan 10.00

Plats: Boulebanan, Norra Klockvägen 2, Ljungskogen

________________________________________________________________________

Å R S M Ö T E 2012

Protokoll 16 Juni (pdf)

(se kallelse nedan)

Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer medlemmar med familjer och vänner att erbjudas övningsspel i Boule Pètanque på föreningens dubbelbana.

Vidare kommer en kortfattad regelinformation att ges samtidigt som enkel förtäring erbjudes.

Preliminär tidplan:

10.00       Årsmötesförhandlingar enligt Dagordningen

11.00     Uppvisningsspel och kort regelinformation av kvalificerade boulespelare.

11.30     Övningsspel under ledning av föreningens spelledare och aktivitetsansvarige Tom Tell.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

_________________________________________________________________

Kallelse till Å R S M Ö T E nr 3 år 2012

FÖR

Ljungskogens Strandbads Bouleförening

till Prins Bertils åminnelse

Tid: Lördagen, den 16 juni 2012 klockan 10.00

Plats: Boulebanan, Norra Klockvägen 2, Ljungskogen

D A G O R D N I N G – Ärendelista

Vid årsmötet 2012 skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, föredragande Tom Tell

b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret, föredragande Stephan Palmstierna

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt resultat- och balansräkning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsens förslag är oförändrade inträdes respektive medlemsavgifter innebärande inträdesavgift om 1000 kronor samt årsmedlemsavgift om 300 kronor.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår. Föredragande Lars Danielsson

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Med ordföranden vald på två (2) år fram till 2013 kvarstår val av

a) fyra (4) ledamöter till styrelsen, i allt 6 personer, för en tid av 2 år;

b) en (1) suppleant till styrelsen för en tid av 2 år;

c) 2 st revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d) 2 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

13. Styrelsens beslut om Utträde ur Svenska Bouleförbundet/Riksidrottsförbundet. Föredragande Kaj Holm.

14. Övriga frågor.

15. Avslut

Vänd

Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer medlemmar med familjer och vänner att erbjudas övningsspel i Boule Pètanque på föreningens dubbelbana.

Vidare kommer en kortfattad regelinformation att ges samtidigt som enkel förtäring erbjudes.

Preliminär tidplan:

10.00 Årsmötesförhandlingar enligt Dagordningen

11.00 Uppvisningsspel och kort regelinformation av kvalificerade boulespelare.

11.30 Övningsspel under ledning av föreningens spelledare och aktivitetsansvarige Tom Tell.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

_________________________________________________________________

Ljungskogens Strandbads Bouleföreningens Årsmöte nr 2 – 2011-06-18 (pdf)