Bastuföreningen

K A L L E L S E  –  till  Årsmötet nr 45  –  år 2012

Ljungskogens Strandbads Bastuförening.

Plats:  Bastun, Storvägen 66, Ljungskogen.

Tid:      lördagen den 14 juli, 2012, klockan 10.00

D a g o r d n i n g  –  Ä r e n d e l i s t a

Vid årsmötet 2012 skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.         Fastställande av föredragningslista.

6.         a)      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret – Christer Arnbäck föredragande.

b)      Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret – Björn Andersson föredragande.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt resultat- och balansräkning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter innebärande 2.500 kr i inträdesavgift samt en årsavgift om 750 kr.

10.       Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår 2012/13. – Lars Danielsson föredragande

11.       Behandling av styrelsens övriga förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.       Övriga medlemsärenden

13.       Val av

a)      föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)      sex (6) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

c)      styrelsens två (2) suppleanter för en tid av 1 år;

d)      2 st revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)      2 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Styrelsen består således av ordförande jämte sex ordinarie ledamöter. Därtill omfattas två styrelsesuppleanter. Revisorer är totalt två ledamöter.

14.       Besluta om styrelsens förslag till ändring av stadgarnas §2 och §6 att lyda:

  • §2:  Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar fysisk person som inom Ljungskogens Strandbads villaområde …..etc.
  • §6:  Medlems som inte efter skriftlig påminnelse senast två månader efter förfallodagen erlagt årsavgift, kan av Styrelsen uteslutas.

15.       Övriga frågor.

16.       Ordföranden avslutar årsmötet.

Styrelsen