Skötselplan

SKÖTSELPLAN för naturmarken inom Ljungskogenområdet.

Upprättad februari 1988 av Elisabeth Hellmo. MÅLSÄTTNING Skötselplanens målsättning har formulerats i sex stycken delmål.

1. TALL Naturmarken ska skötas så, att tallskogen fortsätter att prägla och dominera Ljungskogenområdet. Viktigt också utmed de större genomkorsande vägstråken. Förekommande bergtall kan dock efter hand gallras bort.

2. EK Fram till medeltiden dominerades Falsterbohalvön av en vinterekskog. Denna skövlades sedermera och ersattes successivt av Ljungheden. Vinterek är ett maritimt skogsträd, härdigare än tallen i kustområden. Ek bör med fördel kunna komma in i Ljungskogenområdet dels som rena ekbestånd dels i bland- och underbestånd Tall-Ek. Speciellt lämplig är eken i de mest vindutsatta lägena.

3. BJÖRK Björk är rikligt förekommande i hela området från täta ogenomträngliga skogspartier med smala, raka stammar och outvecklade kronor till områden med glesväxande träd med välutvecklade kronor. Speciellt flerstammiga träd med stor krona kan vara dekorativa.

Mer eller mindre tättväxande björkuppslag finns över hela Ljungskogenområdet.

Björken måste hållas efter och gallras hårt för att detta trädslag inte ska ta över som det dominerade trädslaget. Gallringen ska dock anpassas till de enskilda trädens utseende. Flerstammiga och andra dekorativa trädformer gynnas.

4. LJUNG Befintlig ljungmark ska bibehållas och om möjligt utökas. På de ytor där ljung och klockljung växer måste träd- och buskskikt hållas efter så att ljungens behov av en ljus växtplats tillgodoses.

5. SKYDDSZON MOT FALSTERBOVÄGEN Mot Falsterbovägen ska vegetationen utgöra dels en mjuk inramning dels en inskynsskyddad zon. Parkmarken utmed vägen är relativt smal. För att åstadkomma ett insynsskyddande bryn kan plantering ske av bl. a sådana buskarter som förekommer i området.

6. UTBLICKAR Mot Skanörs Ljung och mot strandområdena ska vegetationen skötas så att befintliga utblickar bibehålles och där så erfordras nya tillskapas.

SKÖTSELOMRÅDEN För att uppnå skötselplanens målsättning har parkmarken delats upp i tretton olika skötselområden. För varje skötselområde finns angivit

1. en kortfattad beskrivning av nuvarande naturförhållanden 2. syftet med föreslagen skötsel av området 3. föreslagna detaljerade skötselåtgärder, uppdelade på iståndsättningsåtgärder (=bör vidtas snarast) och underhåll (=vidtas med vissa tidsintervall).

ALLMÄNNA SKÖTSELFÖRESKRIFTER

1. RIKTLINJER FÖR RÖJNING/GALLRING AV TÄT TALLSKOG BLANDAD MED BJÖRK OCH BJÖRKUPPSLAG:

Röjning/gallring sker i första hand av björk. Även bergtall samt tall med smala, raka stammar utan ordentlig kronutveckling tas bort likaså träd tas som är svaga, döende eller konkurrerar med annat träd bort. Vid röjning/gallring ska hänsyn tas till det enskilda trädets utseende. Flerstammiga, välgrenade, krokiga eller knotiga exemplar kan utgöra dekorativa inslag i området och bör då bevaras. I täta björk-tall-områden bör gallringen ske i flera omgångar. Detta motverkar en snabb uppkomst av markförvildning och björkuppslag. Björkuppslag röjes snarast.

2. RIKTLINJER FÖR ÅTERPLANTERING: Återplantering med tall (Pinus Silvestris) sker vid dålig självföryngring. En successiv plantering av (vinter)ek kan också ske i de utglesade tallbestånden. Såväl tall som ek planteras i grupper, som senare gallras efter hand som träden växer upp. Planteras ek i ett oskyddat läge kan en skyddande buskskärm tillskapas av arter som t ex hassel, hagtorn, hägg. Denna skärm glesas delvis ut efter hand som ekarna blir större.

Vid uppkomna skador i markskiktet utföres sådd med lämpliga gräsarter, plantering av kaprifol eller liknande.

3. LÖPANDE ÅTGÄRDER En fortlöpande gallring av trädbestånd och hjälpplantering liksom röjning av nya björkuppslag och försiktig röjning i buskskiktet sker vid behov. Detta gäller även viltbehandling (mot t ex kaniner).