Stadgar

Stadgar LJVF § 1. FIRMA Föreningens firma är Ljungskogens Vägförening, 846000-8173 belägen i Vellinge Kommun. §2. SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten Ljunghusen ga:2

(gemensamhetsanläggning avseende öppna och täckta diken jämte därtill hörande brunnar och pumpar samt allmänna platser).

§3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts om dess ändamål. §4. MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd

egendom, som har del i samfälligheten upptagen under § 2. Innehavare av tomträtt i fastighet skall anses som delägare i fastighetsägares ställe. §5. STYRELSE Säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Velllinge Kommun.

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

§6. STYRELSE Val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för

ledamot och suppleant är två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig

själv. §7. STYRELSE Kallelse till sammanträde; föredragningslista Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift

om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid

tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har i ledamots ställe,

omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet

men har ej rösträtt. §8. STYRELSE Beslutsförhet, protokoll Styrelse är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörande av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärende, i vilka styrelsen fattat beslut, skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för ordföranden, lett sammanträdet. §9. STYRELSE Förvaltning Styrelsen skall 1 Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar 2 Föra redovisning över föreningens räkenskaper 3 Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare 4 Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över

föreningens verksamhet och ekonomi 5 Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas antal inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6 I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter 7 Debitera medlemmarna och uppbära avgiften. Vid för sen betalning äger styrelsen rätt att påföra förseningsavgift. Avgift som ej kommit till föreningen vid november månads utgång skall lämnas till indrivning, varvid den betalningsskyldige även skall stå för indrivningskostnaderna. §10. REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en revisorssuppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. §10a VALBEREDNING

Ordinarie årsmöte väljer en valberedning bestående av tre medlemmar, varav en är sammankallande och tillika ordförande. §11. RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskaper skall omfatta tiden 1 januari – 31 december. §12. UNDERHÅLLS- & FÖRNYELSEFOND

Enligt § 19 SFL behöver Ljungskogens Vägförening inte avsätta medel till någon underhålls- och förnyelsefond. §13. FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juni eller juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen eller revisorer skall, när den/de finner det erforderligt,

utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller då minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar för uppgivet ändamål påfordrar sådan. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda

medlemmar tillfälle att, från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelsen och

revisionsberättelsen för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning 14 dagar innan. §14. KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom

brev eller cirkulationsmeddelande och avsändas till envar medlem senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden

som skall förekomma på stämma samt lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till

medlemmarnas kännedom genom brev. §15. MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. § 16. § 16. DAGORDNING STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän 4 Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad 5 Fastställande av dagordningen 6 Styrelsens och revisorernas berättelser 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse och styrelseordförande + suppleanter 12 Val av revisorer + suppleanter 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 7 och 14. §17. DISPOSITION AVKASTNING

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten. §18. STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning gäller 1 röst/andel. Röstning får ske genom ombud. Ingen får utöva rösträtt för mer än 1/10 av medlemmarnas sammanlagda, på stämman företrädda andelar. Medlem som ej betalt förfallen avgift äger ej rätt att rösta. §18a. STÄMMOBESLUT

Vid omröstning i fråga om ändring av dessa stadgar fordras minst 2 tredjedelar av de avgivna rösterna. §19. PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHET

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits med minst 2 tredjedelar av de

avgivna rösterna vid sammanträde enligt datum på första sidan. Efter registrering hos Lantmäterimyndigheten skall dessa stadgar omedelbart genomföras. Björn Romansoff/Ordförande