Möten & protokoll

Föreningen Badhytternas Vänner (BHV)
Årsmöte 6 juli 2024 kl 11.00 vid bastun, Storvägsbryggan
Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Närvarolista/röstlängd
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Godkännande av dagordning
 8. Förvaltningsberättelse
 9. Resultat- och balansräkning
 10. Revisorns rapport
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 12. Arvoden till styrelse och revisorer
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av medlemmar i valberedningen
 16. Fastställande av årsavgift, fn 200 kr
 17. Till årsmötet inkomna ärenden och skrivelser
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande
  oooOooo

BHV Årsmöte 20230708 Protokoll

dagordning bhv – årsmöte 2023


Arkiv, tidigare års dokument:

BHV-Årsmöte-2022-07-10-Protokoll

Dagordning BHV – årsmöte 2022

BHV-Årsmöte-2021-07-10-Protokoll

BHV Dagordning årsmöte 20210710

BHV Förvaltningsberättelse 2020

BHV-Årsmöte-2020-07-11-Protokoll

BHV Dagordning_Årsmöte 2020 – 07 – 11

BHV Förvaltningsberättelse 2019

BHV Årsmöte 2019 07 06 Protokoll

BHV Dagordning Årsmöte 2019-07-06

Förvaltningsberättelse BHV 2018

BHV Årsmötesprotokoll 2018

Förvaltningsberättelse BHV 2017

Resultaträkning BHV 2017

Årsmöte protokoll_170708

Förvaltnings och revisionsberättelse BHV 2016_REV

BHV Protokoll Årsmöte 2016 3 sidor och närvaro

BHV Verkberättelse inkl resultat- och Balansräkning 2015

BHV Årsmöte 4 juli 2015 Protokoll

Agenda BHV Årsmöte 2015-07-04

Resultaträkning BHV 2014

Förvaltningsberättelse BHV 2014

BHV Årsmöte 2014-07-05

BHV Dagordning årsmötet 2014

BHV Revisionsberättelse 2013

BHV Förvaltningsberättelse 2013

BHV 2013 Årsmöte Protokoll med 2 bilagor och en bild

BHV Dagordning årsmötet 2013

BHV Förvaltningsberättelse 2012

Revisionsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2011

Revisionsrapport för 2011