Regler och dokumentation

Om våra servitut (”Spikförbud”)

Majoriteten av fastigheterna inom Ljungskogenområdet har tidigare ägts av AB Ljungskogens Strandbad. När detta bolag började sälja tomter till enskilda ägare ingick i köpekontraktet vissa villaservitutsbstämmelser. Bestämmelserna var formulerade till förmån för bolagets grönområden, dvs de tomter som fortfarande idag ingår i bolagets ägo. Bolaget lät i samband med överlåtelsen inteckna dessa servitut i de sålda tomterna. Servitutsbestämmelsernas huvudsakliga uppgift var att, genom ett antal föreskrifter för de boende, skapa förutsättningar för att långsiktigt bevara områdets unika karaktär. Om man inte har fått ta del av dessa bestämmelser när fastigheten köptes kan man be om ett utdrag från Tingsrätten varav framgår innehållet i dessa. En av bestämmelserna avser att i största möjliga mån försöka undvika störande byggnadsarbete under sommarperioden, då många söker lugn och ro under semestertider. Det finns ett antal olika formuleringar på servitutsbestämmelserna lite beroende på när köpet skedde, men grundtanken är dock gemensam. Sammanfattningsvis kan bestämmelsen formuleras enligt följande (utgör ej exakt avskrift);

 

”För att trevnaden och lugnet inom villaområdet ej skall störas, får byggnadsarbeten på tomten inte företagas under den del av året som faller inom tiden 15 juni till den 15 augusti, såvida ej strejk eller force majeur förhindrat arbetets fullbordande på annan tid . Då byggnadsförbudstiden numera är 2 månader istället för den ursprungliga 3 månader, kommer inga andra dispenser att ges för  överskridanden av byggnadsförbudstiden. Vid brott mot någon av de i punkterna 4-6 här ovan givna föreskrifter skall köparen vara pliktig att erlägga vite eller skadestånd för varje gång till Aktiebolaget Ljungskogens Strandbad.”.

Servituten är idag lika giltiga som när de tillskapades Villaägareföreningens bedömning är att bestämmelserna sammantaget har haft stor betydelse för att vi idag har ett absolut unikt område både vad gäller den vackra skogsmiljön och det lugn som råder inom området. Vår strävan är att genom information om servituten skapa en gemensam respekt för vikten av att inom området upprätthålla en lugn och trivsam miljö.

Ulrika Erlandsson, Villaägareföreningen
email: villa@ljungskogen.info

1 svar på ”Regler och dokumentation

  1. Pingback: Angående byggförbudet | Ljungskogen

Kommentarer är stängda.