Kallelse

Kallelse till extrainsatt årsmöte i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening.

Söndagen den 28 januari kl 14.00

Plats: Ljunghusens Golfklubb.

Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt. Anmälan sker via anmälningsformulär.

Eventuell fullmakt registreras digitalt via formulär.

Dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

3. Val av två justeringsmän

3. Stämman behörigen kallad

4. Föredragning av röstlängd

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Kort lägesrapport och presentation av Brygga24gruppen.

7. Föredragning av Brygga24gruppens framtagna förslag på återuppbyggnad av bryggan. Teknisk konstruktion, kostnad och underhåll har tagits i beaktning.

8. Föredragning av styrelsens förslag på finansiering för återuppbyggnaden av bryggan.

9. Beslut i frågan om återuppbyggnad av bryggan.

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande