Exploateringsplaner i Ljungskogen

AB Ljungskogens Strandbads exploateringsplaner.

AB Ljungskogens Strandbad äger stora delar av naturmarken inom Ljungskogen. Bolaget har många delägare, syskonen Johan Wall och Åsa Bonnier har ensam majoritet (61%) och därefter kommer ägare med namn som Frick, Cedervall, Hidemark och Linderoth.

Bolaget har, sedan ett par decennier, verkat för att ytterligare bebyggelse skall medges inom vårt område. Först diskuterades villabebyggelse på golfbanan (22 tomter), vilket efter olika turer inte blev av. Därefter skulle Bolaget ”kompenseras” med Örnvägsexploateringen (KF 1999), vilket stoppades av regeringen. Vellinge kommun markerade häromåret samma naturmark utmed Örnvägen som mark för bostadsbebyggelse i kommunens översikts-plan. Detta förslag utgick sedermera efter protester från oss boende. Örnvägsexploateringen får nu betraktas som slutgiltigt skrinlagd för överskådlig framtid.

Under 2013 har Bolaget fått s.k. positivt planbesked från kommunen för två villafastigheter mot Kinells väg, på Solidenplan, mot golfklubbens parkering, (där vi firar midsommar). Detta beslut är inte juridiskt bindande. Det krävs detaljplan innan fastigheterna kan bildas, en process på kanske ett par år, om bolaget väljer att gå vidare. En större utbyggnad på 50 – 90 bostäder norr om väg 100, vid Opus området och Svanjaktsvägen, har också beviljats positivt planbesked.

Konsultfirman Sweco har på Bolagets uppdrag låtit utreda ytterligare förtätningsmöjligheter inom vårt område; ”Utveckling av Ljungskogenområdet”. Bolaget har under våren 2014 inkommit med ett förslag till kommunen som föreslår 24 nya villatomter på olika platser inom området. De är belägna på mark som är detaljplanelagd som naturmark och förutsätter ibland flyttning av vägar, t.ex. delar av Berghs väg och Duvstråket.

Kommunen har ännu inte inte tagit ställning till dessa 24 tomter.

Vilka planer Bolaget har för resterande naturmark inom Ljungskogen är inte känt, men de senaste årens mycket offensiva exploateringsplaner är oroande och skulle innebära stora förändringar för området såsom vi idag känner det.

För ytterligare information hänvisas till Väg- och Villaägare-föreningens hemsidor, där även synpunkter kan lämnas.

För Väg- och Villaägareföreningen

Per Fredrik von Platen

Dokument från kommunen:

Ansökan Ljunghusen 11-1.pdf

Tjänsteskrivelse, Ljunghusen 11-1.pdf

KS 2013-11-19.pdf

ÖP 2010 Program, Karaktärsomr V.pdf