Bästa badhyttsägare!

Det är med bestörtning vi får uppleva ytterligare en storm med östliga vindar som drabbat våra badhytter hårt. Vi har en dispens gällande nödflytt av hytter till Parkvägens parkering men dispensen att köra på stranden gällde bara t o m 30 nov 2023.  Vi har precis mailat in ny dispensansökan om transport på stranden som vi hoppas Länsstyrelsen prioriterar i detta läge. Vi kommer att kontakta Länsstyrelsen i nästa vecka, då de flesta är tillbaka på jobbet igen.

Så fort vi har ny information så uppdateras hemsidan.

Vi önskar er alla en God fortsättning och en trevligt Trettonafton!

Föreningen Badhytternas Vänner

Bästa hyttägare,

Nu har dispensen för körning på stranden gått ut. Samtliga hytter är återplacerade på sin ursprungliga plats och några är nödflyttade till Parkvägens parkering. Samarbetet mellan styrelsen och hyttägarna har fungerat utmärkt och vi har kunnat klara återplacering under 20 dagar.

Dispensansökningar för återuppbyggnad av nya hytter och återplacering på Mellersta skiftet (Storvägen-Parkvägen) har skickats in till Länsstyrelsen. Vi hoppas naturligtvis på snabb behandling men det vet vi inte. Hytterna som står på Parkvägen måste flyttas efter den 15 april 2024. Vi håller kontakt med Länsstyrelsen och återkommer med information här på hemsidan samt mail till resp hyttägare.

Nu återstår städning. Vi hoppas att alla vill hjälpas åt att städa kring sin hytt och kasta i containern på Parkvägens parkering.

Vi önskar er alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Föreningen Badhytternas Vänner

Nyårsdagsdopp

Måndag den 1 januari 2024 kl. 12.00 vid restaurang Strandtugg

För femte gången arrangerar Ljungens Villaägareförening i samarbete med Ljungskogens Villaägareförening Nyårsdagsdoppet. Inled det nya året med ett uppfriskande bad.

Alla badsugna i Höllviken och Ljunghusen träffas på Kämpingestranden vid restaurang Strandtugg i Höllviken. Vi hoppar i prick 12.00. Efteråt bjuder vi på kaffe/the och bulle.

Best in show för man resp. kvinna vinner presentkort. Roliga mössor/hattar och kläder premieras således. Deltagandet är avgiftsfritt och alla är välkomna. Allt deltagande sker på eget ansvar. Röda Korsets förstahjälpengrupp finns på plats.

Välkomna!

VIKTIG INFORMATION FRÅN BADHYTTERNAS VÄNNER (BHV)

Gäller drabbade hyttägare på mellersta* och västra*skiftet

Med anledning av stormens påverkan på badhytter i Ljungskogen kommer här viktig information och vägledning vid nödflytt och återplacering.

BHV har ansökt om dispens hos Länsstyrelsen för nödflytt av badhytter till Parkvägens parkering. Denna har nu beviljats av Länsstyrelsen. Samtidigt har vi även fått en motordispens för att köra hjullastare m breda däck på stranden fram till den 30 november. Viktigt att alla har vetskap om och respekterar tiden samt reglerna 

för att köra på stranden.

Vi har varit i kontakt med två entreprenörer:

1. Snickaren Kent Andersson, 070-331 81 02 

2. Palmblads Marinservice i Falsterbokanalen, Arnold, 070-853 55 50

båda har anpassade fordon/redskap till er hjälp för nödflytt/återplacering/plint-jobb.

Om ni önskar hjälp bokas det av varje enskild hyttägare direkt med entreprenören. Det är självklart fritt att använda andra entreprenörer. Kostnaden bekostas av den enskilda hyttägaren. Vänligen meddela BHV, då vi måste veta vem som kör på vår dispens.

Kostnaderna för dispensansökningarna hittills kommer att betalas av BHV. Alla andra

kostnader som är förknippad med enskilda hyttägares hytter skall bekostas av den enskilde hyttägaren

För alla er som måste genomföra nödflytt/återplacering måste kontakta BHV så att återplacering blir till rätt plats. BHV samt Länsstyrelsen har ritningar samt drönarbilder som visar läget före stormen.

Det är viktigt att genomföra nödvändiga åtgärder inom ramen för dispensen, dvs innan 30 november. Detta för att kommunen kommer att städa stranden efter detta datum. Notera gärna att container som står på Parkvägens parkering är till för badhytts ”rester”.

Nedan följer en vägledning på nödflytt/återplacering;

Nödflytt av badhytt till Parkvägens parkering

I dispensen från Länsstyrelsen får hytten vara uppställd på parkeringen till och med den 15 april 2024. Därefter ska hytterna flyttas tillbaka till sin tidigare placering alt. transporteras bort från området. För återflytt från parkeringen kommer det att krävas en ny dispens. BHVskickar in denna under december månad.

Senast 2 veckor efter avslutad åtgärd ska området där hytterna placerats tillfälligt rensas helt från byggmaterial och liknande.

Återplacering av badhytt till ursprungsplatsen

Vellinge kommun har markerat ut den bakre linjen med stolpar. Innan betongplintar återplaceras på ursprunglig plats är det viktigt att BHV godkänt placeringen.

Hytt som helt förstörts i stormen

Viktigt att kontakt tas med BHV så att tidigare plats markeras med nya betongplintar i väntan på att hytten återuppbyggs. Ny byggnation kräver ny dispens.

Mellersta skiftet*

Det rör sig om totalt 7 hytter, 3 hytter (78A, 78B och 77A)står på Parkvägens parkering och resterande 4 hytter(76A, 76B, 75A och 47B) har flyttats bakåt. För ny placering krävs dispens, som kommer att skickas in under december månad.

Som ni förstår är det mycket viktigt att kontakt tages med BHV så att placeringen blir korrekt så vi undviker att behöva flytta på felaktigt placerade hytter.

Vänliga hälsningar

FÖRENINGEN BADHYTTERNAS VÄNNER

bhv.badhytterna@gmail.com

• Mellersta skiftet ligger mellan Storvägens parkering och Parkvägens parkering

• Västra skiftet ligger från Parkvägens parkering ut mot golfbanan

Uppdatering Brygga24Gruppen

Vi blev ca 15 personer som träffades i söndags för ett första möte i Brygga24gruppen.

Det konstaterades att bryggan har klarat många stormar genom de 14 år som den stått på plats. Enligt utsago var det 1972 som denna kombination av vindriktning, vindstyrka och vattennivå senast drabbade oss.

I mötet beslutades det att vi behöver anlita dykare för att besiktiga kvarvarande pålar och även angränsande botten för att se till att ev bryggdelar inte ligger farligt kvar.

Vidare jobbar vi vidare på alternativ för konstruktionen av bryggan.
Till sist kommer vi kontakta kommunen för att stämma av deras eventuella intresse art medverka på ett eller annat sätt.

Målet är att inom en relativt snar framtid kunna lägga fram ett eller flera förslag baserat på arbetet som nu görs i gruppen. Förslagen utgör därefter underlag för beslut i frågan på ett extra insatt årsmöte

Vi återkommer med en uppdatering när vi kommit lite längre i projektet.
Mvh
Brygga24gruppen 😀

Till hyttägare på västra skiftet (från golfbanan till Parkvägens parkering)

Arbetet med tillstånden pågår. Parallellt med detta planerar vi för de arbete/uppgifter vi har framför oss. Vi behöver specifikt komma i kontakt med ägarna till de värst drabbade badhytterna. Enligt vår bedömning ägare till: 94, 96, 98, 101, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 136, 146, 506, 105A, 105B, 106A, 106B, 112B, 115A, 115B, 50A, 92A, 92B, 93A, 98C, 98D, 98G, 99A

Vi önskar följande information:

Badhyttsnummer:

Namn:

Mobil:

Mailadress:

Badhyttens status efter stormen: 

Skickas till bhv.badhytterna@gmail.com

Om du är hyttägare och inte inkluderad i ovanstående, men bedömer att din badhytt är i behov av nödflytt eller hjullastare, är du också självklart välkommen att kontakta oss. Observera att det krävs tillstånd för motordrivna fordon på stranden.

Uppdatering Badhytter

Vi har idag haft möte med Länsstyrelsen nere på stranden för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av skadorna. De informerade oss om vilka tillstånd som krävs för att vi ska kunna återställa badhytterna, eftersom vi måste ta hänsyn till Naturreservat och Natura 2000 reglerna samt Strandskyddet.

Vi fick ett glädjande nog besked om att det är tillåtet att återplacera sin befintliga hytt på tidigare plats! Däremot är det inte tillåtet att placera ny hytt på tidigare plats. Det råder också förbud mot all form av motordriven trafik på stranden utan tillstånd. BHV kommer därför att ansöka om dispens från terrängkörningslagen och säkerställa att en hjullastare då finns tillgänglig.

Detta för att alla då kan flytta sina hytter samtidigt, på hyttägarens bekostnad. Vi återkommer med närmare besked när vi har fått ansökan godkänd. Ni som ser att det är möjligt och önskar återplacera era hytter får gärna meddela oss detta via messenger. För de 30-tal hytter där tidigare platsen har försvunnit kommer vi att ansöka om att få ställa upp hytter/rester av hytter på Parkvägens parkering under vintern.

De 2 hytter som är upplyfta på mellanskiftet och de två som står på kanten ansöker vi också om att de ska få stå kvar upplyfta under vintern. För en mer permanent lösning krävs nya tillstånd och det är ett stort arbete som vi kommer att börja arbeta med så snart den akuta situationen är löst. Med vänlig hälsning, BHV Styrelsen

Badhytterna uppdatering.


Vi i Badhytternas vänner har idag varit i kontakt med Länstyrelsen som bad oss att inkomma med en ansökan för att få tillstånd att nödflytta de mest drabbade hytterna, ett 30-tal som vi uppskattar går att rädda. Eftersom våra hytter ligger i ett naturreservat krävs det tillstånd för att få till en flytt och godkännande av tillfällig uppställningsplats. Så snart vi har fått vår ansökan godkänd kommer vi att återkomma med  ytterligare information.  En kontainer har nu satts upp på parkeringen vid Parkvägen där ni kan slänga badhyttsrester. För att få nya permanenta platser krävs nya dispenser från Länstyrelsen och detta arbete kommer vi att inleda så snart vi har klarat av den mest akuta situationen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Badhytternas Vänner

Uppdatering bryggan

Styrelsen har under söndagseftermiddagen haft ett möte där följande beslutades.

Vad beträffar uppröjning och insamling av diverse bryggdelar längst stranden beslutades det att föreningen tillsammans med Badhytternas vänner (BHV) kontaktar kommunen för att få information om vad kommunen kan bistå med och i vilken utsträckning tillstånd krävs för att köra ner på stranden med byggmaskiner.

Styrelsen beslutade även att gemensamt med BHV försöka genomföra en “strandstädardag” efter det att vi forslat bort de stora delarna av bryggan. Mer information om detta kommer senare.

Vad beträffar återuppbyggnaden av bryggan konstaterar styrelsen att det är ett stort projekt med flera delar så som konstruktion, finansiering, tillstånd, tidsplan, kommunikation mfl. För att hantera detta efterfrågar därför styrelsen intresserade personer som kan tänka sig ingå i en arbetsgrupp som kan ta sig an projektet tillsammans med styrelsen.

Viktigt är att gruppen består av många personer som kan dela på arbetsuppgifterna. Det gör arbetet mer lustfyllt och fler band knyts mellan medlemmar i området.

Är du intresserad av att hjälpa till, skicka ett mail till nybrygga@gmail.com.

(ni som redan anmält intresse i andra trådar vänligen skicka ett mail så har vi kontaktuppgifter)

Som ett första steg har styrelsen konsulterat en konstruktionsexpert inom området. En första besiktning av bryggan kommer förhoppningsvis ske nästa vecka. I syfte att skapa en förståelse för omfattningen av återuppbyggnaden.

Styrelsen ber att få återkomma med uppdaterad information längre fram.

Mvh

Styrelsen