Stormens åverkan

Vi är många som förskräckts över förra veckans snöoväder och dess förödande åverkan på många vackra träd inom området. Ljungskogens Vägförening har förstått att många av dess medlemmar önskar hjälp med bortforsling av nedfallna, avbrutna grenar och har därför beslutat anlita en entreprenör för att hjälpa till med detta.

Vill ni, mot en avgift på 500:-, få hjälp med att få er hög borttransporterad, ber vi er samla ihop grenarna i EN hög vid vägkanten – inte utspritt längs tomtgränsen – före nyår då Vägföreningens entreprenör kommer att påbörja arbetet strax efter. Vänligen sätt in summan (500:-), före 21 december 2015, på bankgiro 118-7475.  Glöm ej att ange fastighetsbeteckning och/eller namn, adress.

Vi är redan nu i full färd med att ta ner och forsla bort hängande grenar på Vägföreningens mark.

OBS. Var försiktiga när ni är ute på era tomter och i skogen då det finns risk för nedfallande grenar. Glöm ej att informera era barn.

Med vänliga hälsningar

Per Möller
Ljungskogens Vägförening

Läs mer

Angående byggförbudet

Även i år har vi ett antal byggnationer i området som inte respekterar byggförbudet. Vi har varit i kontakt med samtliga och informerat om de gällande servituten. Viktigt är att poängtera att ingen fått dispens för byggnation under perioden 15 juni – 15 augusti. Vi arbetar vidare med att i görligaste mån få byggherrarna att respektera byggförbudet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Ljungskogens Villaägareförening. Läs mer

Julhälsningar från Ljungskogens föreningar

I dagarna delar tomtenissarna i Vägföreningens styrelse ut julkort till alla boende med en önskan om att få in era epostadresser, gatuadress, fastighetsbeteckning samt badhyttsnummer. Maila era uppgifter till adressregister@ljungskogen.info så blir det lättare för oss att nå ut med information till er boende och, på sikt, även skicka fakturor per epost.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Ljungskogens styrelser

Klicka här för att se julkortet: Julakort_Vespa_Ny Julkortsbaksida 14 pdf Läs mer

Exploateringsplaner i Ljungskogen

AB Ljungskogens Strandbads exploateringsplaner.

AB Ljungskogens Strandbad äger stora delar av naturmarken inom Ljungskogen. Bolaget har många delägare, syskonen Johan Wall och Åsa Bonnier har ensam majoritet (61%) och därefter kommer ägare med namn som Frick, Cedervall, Hidemark och Linderoth.

Bolaget har, sedan ett par decennier, verkat för att ytterligare bebyggelse skall medges inom vårt område. Först diskuterades villabebyggelse på golfbanan (22 tomter), vilket efter olika turer inte blev av. Därefter skulle Bolaget ”kompenseras” med Örnvägsexploateringen (KF 1999), vilket stoppades av regeringen. Vellinge kommun markerade häromåret samma naturmark utmed Örnvägen som mark för bostadsbebyggelse i kommunens översikts-plan. Detta förslag utgick sedermera efter protester från oss boende. Örnvägsexploateringen får nu betraktas som slutgiltigt skrinlagd för överskådlig framtid.

Under 2013 har Bolaget fått s.k. positivt planbesked från kommunen för två villafastigheter mot Kinells väg, på Solidenplan, mot golfklubbens parkering, (där vi firar midsommar). Detta beslut är inte juridiskt bindande. Det krävs detaljplan innan fastigheterna kan bildas, en process på kanske ett par år, om bolaget väljer att gå vidare. En större utbyggnad på 50 – 90 bostäder norr om väg 100, vid Opus området och Svanjaktsvägen, har också beviljats positivt planbesked.

Konsultfirman Sweco har på Bolagets uppdrag låtit utreda ytterligare förtätningsmöjligheter inom vårt område; ”Utveckling av Ljungskogenområdet”. Bolaget har under våren 2014 inkommit med ett förslag till kommunen som föreslår 24 nya villatomter på olika platser inom området. De är belägna på mark som är detaljplanelagd som naturmark och förutsätter ibland flyttning av vägar, t.ex. delar av Berghs väg och Duvstråket.

Kommunen har ännu inte inte tagit ställning till dessa 24 tomter.

Vilka planer Bolaget har för resterande naturmark inom Ljungskogen är inte känt, men de senaste årens mycket offensiva exploateringsplaner är oroande och skulle innebära stora förändringar för området såsom vi idag känner det.

För ytterligare information hänvisas till Väg- och Villaägare-föreningens hemsidor, där även synpunkter kan lämnas.

För Väg- och Villaägareföreningen

Per Fredrik von Platen

Dokument från kommunen:

Ansökan Ljunghusen 11-1.pdf

Tjänsteskrivelse, Ljunghusen 11-1.pdf

KS 2013-11-19.pdf

ÖP 2010 Program, Karaktärsomr V.pdf Läs mer

Grönområden

Höjd & siktröjnings arbete är utfört. Arbetet med detta fortsätter.

Gallringen har kommit långt, mycket taget på zon 1 som inte tagits tidigare. Zon 3 i stort sett färdigt. Alltså i fas enligt skötselplanen. Läs mer

Kalendarium 2014

20/6  Midsommarfirande Sollidenplan

28/6 Årsmöte Bouleföreningen

7/7-1/8  Simskola (anmälan via Simskola 2014)

1/7 Årsmöte Vägföreningen

5/7 Årsmöte Badhytternas Vänner

19/7 Årsmöte Bastuföreningen

2/8  Ljungskogscupen i Tennis

2/8  Strandfest

3/8 Årsmöte Villaägareföreningen (Stranden)

 –  15/6-15/8  Bygg- och spikförbud  –

Läs mer