Till hyttägare på västra skiftet (från golfbanan till Parkvägens parkering)

Arbetet med tillstånden pågår. Parallellt med detta planerar vi för de arbete/uppgifter vi har framför oss. Vi behöver specifikt komma i kontakt med ägarna till de värst drabbade badhytterna. Enligt vår bedömning ägare till: 94, 96, 98, 101, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 136, 146, 506, 105A, 105B, 106A, 106B, 112B, 115A, 115B, 50A, 92A, 92B, 93A, 98C, 98D, 98G, 99A

Vi önskar följande information:

Badhyttsnummer:

Namn:

Mobil:

Mailadress:

Badhyttens status efter stormen: 

Skickas till bhv.badhytterna@gmail.com

Om du är hyttägare och inte inkluderad i ovanstående, men bedömer att din badhytt är i behov av nödflytt eller hjullastare, är du också självklart välkommen att kontakta oss. Observera att det krävs tillstånd för motordrivna fordon på stranden.

Uppdatering Badhytter

Vi har idag haft möte med Länsstyrelsen nere på stranden för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av skadorna. De informerade oss om vilka tillstånd som krävs för att vi ska kunna återställa badhytterna, eftersom vi måste ta hänsyn till Naturreservat och Natura 2000 reglerna samt Strandskyddet.

Vi fick ett glädjande nog besked om att det är tillåtet att återplacera sin befintliga hytt på tidigare plats! Däremot är det inte tillåtet att placera ny hytt på tidigare plats. Det råder också förbud mot all form av motordriven trafik på stranden utan tillstånd. BHV kommer därför att ansöka om dispens från terrängkörningslagen och säkerställa att en hjullastare då finns tillgänglig.

Detta för att alla då kan flytta sina hytter samtidigt, på hyttägarens bekostnad. Vi återkommer med närmare besked när vi har fått ansökan godkänd. Ni som ser att det är möjligt och önskar återplacera era hytter får gärna meddela oss detta via messenger. För de 30-tal hytter där tidigare platsen har försvunnit kommer vi att ansöka om att få ställa upp hytter/rester av hytter på Parkvägens parkering under vintern.

De 2 hytter som är upplyfta på mellanskiftet och de två som står på kanten ansöker vi också om att de ska få stå kvar upplyfta under vintern. För en mer permanent lösning krävs nya tillstånd och det är ett stort arbete som vi kommer att börja arbeta med så snart den akuta situationen är löst. Med vänlig hälsning, BHV Styrelsen

Badhytterna uppdatering.


Vi i Badhytternas vänner har idag varit i kontakt med Länstyrelsen som bad oss att inkomma med en ansökan för att få tillstånd att nödflytta de mest drabbade hytterna, ett 30-tal som vi uppskattar går att rädda. Eftersom våra hytter ligger i ett naturreservat krävs det tillstånd för att få till en flytt och godkännande av tillfällig uppställningsplats. Så snart vi har fått vår ansökan godkänd kommer vi att återkomma med  ytterligare information.  En kontainer har nu satts upp på parkeringen vid Parkvägen där ni kan slänga badhyttsrester. För att få nya permanenta platser krävs nya dispenser från Länstyrelsen och detta arbete kommer vi att inleda så snart vi har klarat av den mest akuta situationen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Badhytternas Vänner

Uppdatering bryggan

Styrelsen har under söndagseftermiddagen haft ett möte där följande beslutades.

Vad beträffar uppröjning och insamling av diverse bryggdelar längst stranden beslutades det att föreningen tillsammans med Badhytternas vänner (BHV) kontaktar kommunen för att få information om vad kommunen kan bistå med och i vilken utsträckning tillstånd krävs för att köra ner på stranden med byggmaskiner.

Styrelsen beslutade även att gemensamt med BHV försöka genomföra en “strandstädardag” efter det att vi forslat bort de stora delarna av bryggan. Mer information om detta kommer senare.

Vad beträffar återuppbyggnaden av bryggan konstaterar styrelsen att det är ett stort projekt med flera delar så som konstruktion, finansiering, tillstånd, tidsplan, kommunikation mfl. För att hantera detta efterfrågar därför styrelsen intresserade personer som kan tänka sig ingå i en arbetsgrupp som kan ta sig an projektet tillsammans med styrelsen.

Viktigt är att gruppen består av många personer som kan dela på arbetsuppgifterna. Det gör arbetet mer lustfyllt och fler band knyts mellan medlemmar i området.

Är du intresserad av att hjälpa till, skicka ett mail till nybrygga@gmail.com.

(ni som redan anmält intresse i andra trådar vänligen skicka ett mail så har vi kontaktuppgifter)

Som ett första steg har styrelsen konsulterat en konstruktionsexpert inom området. En första besiktning av bryggan kommer förhoppningsvis ske nästa vecka. I syfte att skapa en förståelse för omfattningen av återuppbyggnaden.

Styrelsen ber att få återkomma med uppdaterad information längre fram.

Mvh

Styrelsen

Våra vackra Badhytter

Det är med förtvivlan vi i Badhytternas Vänner har bevittnat skadorna efter nattens oväder. Förödelsen saknar motstycke. Ett 60-tal badhytter är berörda. De flesta på västra skiftet (golfbanan till Parkvägen), men också ett mindre antal på mellan skiftet (Parkvägen till Storvägen).

Vår fina strand är ett naturreservat och vi behöver därför ha både strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsbestämmelser för att få flytta hytter. Detta är något som Badhytternas Vänner normalt ombesörjer för badhyttsägare i Ljungskogen. Eftersom omfattningen denna gång är så stor behöver vi ha ett samarbete med kommunen och Länsstyrelsen. Vår första prioritet att få klartecken för nödflytt av intakta hytter till lämplig plats för detta. Så fort vi har mer information kommer vi gå ut med den här. Alla nödflyttar som görs på eget bevåg måste därför först förankras hos Badhytternas Vänner. Hoppas ni har förståelse för detta.

Som alla vet har varje badhyttsägare eget ansvar för sin hytt och kostnader i samband med flytt ombesörjs av den enskilda hyttsägaren.

Badhytternas Vänner har redan 2021 lämnat in en ansökan om planbesked för att få en liten, men för oss mycket viktig, ändring av detaljplanen. Anledningen till ansökan är, att om erosionen på västra skiftet blir så stor, att badhytterna inte får plats, så ska de få flyttas till annat skifte. Idag är detta inte möjligt. Vi väntar besked på vår ansökan tidigast i december. Uppdaterar er alla i detta forum så snart vi får besked.

På måndag kommer vi sätta upp en container på Parkvägens parkering för att underlätta för er som vill röja.

Glöm inte att spara era hyttnummer. 

Kalendarium 2023

19/6 Tennisskolan Period 1

23/6 14:00 Midsommarfirande Sollidenplan

25/6 13:00 Bouleföreningens årsmöte vid Boulebanan

4/7 kl 18:00  Vägföreningen årsmöte Matsalen Ljungenskolan

8/7 kl 10:00  Badhytternas Vänners årsmöte vid bastun

10/7-4/8  Simskola

17/7 Tennisskolan Period 2

5/8 kl 19:00 Strandfest på stranden

6/8 kl 11:00 Årsmöte Villaägareföreningen (Stranden)

6/8 kl 18:00 Musik vid bryggan

11/8 Tennis MOP cup.

12/8 kl 10:00 Bastuföreningens årsmöte vid bastun

Valborgsmässoafton

Kom och fira Valborgsmässoafton som vanligt vid Ljunghusens Golfklubb.

Elden tänds kl 20.00. Vi hoppas på en vindstilla och skön vårkväll.

Vi har även lite musik som förhöjer stämningen.

Väl mött / Ljungskogens Villaägareförening.

Badhytterna

Den 20 oktober genomförde delar av styrelsen i Badhytternas vänner besiktning av alla badhytter (Protokoll)

Överlag tycker vi att det ser fint ut! Glädjande kan vi konstatera att vi har reducerat antalet kontrollhytter från 12 till 8! Det finns ett 15-tal tal hytter som fått anmärkning i tidigare besiktningar K vilket står för ”Kontrollhytt” och har inneburit att hytten har ägnats särskild uppmärksamhet, vi ber er att åtgärda era anmärkningar snarast.

Ni som står som ägare för dessa hytterna ber vi kontakta oss i bhv.badhytterna@gmail.comsenast den 1 april 2023 om ni vill behålla er hytt och i så fall presentera en åtgärdsplan. Vi erinrar om bestämmelserna i ”Tillståndsbeviset” och kommer att återkalla tillståndet om villkoren för detsamma ej uppfyllts (åtgärder vidtagits) senast den 1 juni 2023.

Det råder en stor efterfrågan på hytter och om ni är intresserade av att sälja så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt då Badhytternas Vänner har en kölista med intresserade köpare som bor i området.